lawyer-professional-business-woman-worki

הסדרי חוב וחדלות פירעון

court-gavel-with-money-wooden-table.jpg

המשרד מעניק ייעוץ לחייבים ולרבות חברות אשר נקלעו למצב כספי קשה ולמס' רב של תיקי הוצל"פ, ייעוץ לחייבים חסרי יכולת כלכלית לפרוע את חובם במסגרת הליכי הוצאה לפועל, בקשות לאיחוד תיקים/חייב מוגבל באמצעים, הליכים במסגרת בקשות לפשיטת רגל וליווי עד למתן הפטר

במסגרת זו מלווה המשרד את החייבים עד למיצוי כל היכולות הכספיות והמשפטיות תוך כדי שמירה, ככל הניתן, על נכסי החברה ופועלים למקסום האינטרסים של כל הנוגעים בדבר

למשרד מומחיות מיוחדת בהסדרי נושים מורכבים אגב הקפאת הליכים, תוך הפעלה של צוות מקצועי ומיומן במיוחד. 

לצוות המשרד יש את הניסיון והמומחיות להשגת התוצאות המיטביות בהתחשב במאפיינים המיוחדים של הליכי חדלות הפירעון השונים, תוך התחשבות בסוג ההליך ובזהות הלקוח.