lawyer-professional-business-woman-worki

יפוי כוח מתמשך

close-up-hand-signing-contract.jpg

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו מפאת מגבלה כלשהי. 

עריכת מסמך יפוי כוח מתמשך מעניקה שליטה מלאה בעתידכם וחוסכת לכם ולמשפחותיכם בירוקרטיה והליכים משפטיים עתידיים ומיותרים. 

חתימה על יפוי כוח מתמשך היום תבטיח לכם מי ימונה לניהול עניינכם הבריאותיים, האישיים והכלכליים.